Ρυθμίσεις SMS Ειδοποιήσεων

cpsrvd errors

In certain circumstances, some of cPanel’s perl modules may become corrupted. If you get the following error message:

      ./cpsrvd: error while loading shared libraries:

    /usr/local/cpanel/perl/IO/IO.so: cannot open shared object file: No such file or directory

To correct this, you will need to force cPanel to download a new copy of it’s perl modules. This can be done by running the following command:

    /scripts/upcp –force

If for some reason that fails to download a copy, you can force it with the following command:

    /scripts/cpanelsync httpupdate.cpanel.net /cpanelsync/RELEASE/perl /usr/local/cpanel/perl

You will of course want to substitute your release tree(e.g. STABLE, CURRENT) for RELEASE

  • 0 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική?

Σχετικά άρθρα

The password you provided is not correct. Trace Output: (root@***.***.***.***’s password: ==sshcontroloutput== sshcmdpermissiondeny

The above error troubles you sometimes while doing multiple transfer via Cpanel to Cpanel server,...

Fantastico is not installed at the default location

Today while installing fantastico on one of our server, We came across the following error....

Compress CPanel Domlogs log files

Before setting up compression of your logs you will want to have cpanel run the stats as often as...

Phpmyadmin failed (Cpanel) Warning: session_start() [function.session-start]: SQLite

Phpmyadmin fails to load and gives the below error. ==== Error ==== Warning: session_start()...

Found suspicious scripts in /tmp directory

Sometimes its very frustating to find how the suspicious files are stored in /tmp directory....

Powered by WHMCompleteSolution